Gratis levering vanaf €100 in Frankrijk met Mondial Relay
M

Neem contact met ons op

Waar je ook bent, de klantadviseurs van Gandoura.com helpen je graag.

Stuur een e-mail
WhatsApp

Volg ons

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden (de “AVT”) zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen die de Verkoper sluit met niet-professionele kopers (“de Klant”) die de producten willen kopen die de Verkoper te koop aanbiedt (“de Producten”) op de website www.gandoura.com. De Producten die op de website te koop worden aangeboden, zijn de volgende: Kleding.

De belangrijkste kenmerken van de Producten, en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en indicaties van de afmetingen of capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de website www.gandoura.com, die de klant dient te lezen voordat hij bestelt. De keuze en aankoop van een Product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant. Productaanbiedingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, zoals aangegeven wanneer de bestelling wordt geplaatst.

Deze Algemene voorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website www.gandoura.com en prevaleren boven alle andere voorwaarden De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze AV en deze te aanvaarden door het betreffende vakje aan te kruisen voordat hij online een bestelling plaatst op www.gandoura.com. Behoudens tegenbewijs gelden de in het computersysteem van de Verkoper opgeslagen gegevens als bewijs van alle met de Klant gesloten transacties.

De Producten op de website www.gandoura.com worden te koop aangeboden in de volgende gebieden: Wereldwijd. In het geval van een bestelling naar een ander land dan Metropolitan France, is de Klant de importeur van het/de betreffende Product(en). Voor alle Producten die buiten de Europese Unie en de Franse overzeese departementen en gebiedsdelen worden verzonden, wordt de prijs automatisch exclusief btw berekend op de factuur. Er kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Alleen de Klant is hiervoor verantwoordelijk.

ARTIKEL 2 – PRIJSBELEID

Artikelen zijn beschikbaar tegen de prijzen die worden weergegeven op de website www.gandoura.com op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd door de Verkoper. Prijzen worden weergegeven in euro’s, exclusief belastingen (HT) en inclusief alle belastingen (TTC). Deze prijzen houden rekening met eventuele kortingen die door de Verkoper worden aangeboden op de website www.gandoura.com. Ze blijven vast en kunnen niet worden herzien tijdens de geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment buiten deze periode te wijzigen. De prijzen zijn exclusief verwerkings-, verzend-, transport- en leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht, volgens de voorwaarden die op de site worden vermeld en die worden berekend voordat de bestelling wordt afgerond. Het totale bedrag dat van de Klant wordt gevraagd voor betaling komt overeen met de totale prijs van de aankoop, inclusief deze kosten. Bij ontvangst van de bestelde Producten zal de Verkoper een factuur uitreiken aan de Klant.

ARTIKEL 3 – BESTELPROCEDURE

De keuze van de te bestellen producten op de website www.gandoura.com is de verantwoordelijkheid van de Klant, die de volgende stappen kan volgen: nadat de Klant een product aan zijn winkelmandje heeft toegevoegd, heeft hij de mogelijkheid om dit te verwijderen of te wijzigen voordat hij zijn bestelling valideert en de algemene verkoopvoorwaarden accepteert. De Klant moet dan zijn contactgegevens invullen en de leveringsmethode selecteren. Zodra de informatie is gevalideerd, wordt de bestelling als definitief beschouwd en moet de betaling door de Klant worden verricht op de aangegeven wijze. Productaanbiedingen blijven geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt. De verkoop wordt pas bevestigd als de volledige betaling is ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van zijn bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling op de website www.gandoura.com vormt een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Klant Deze laatste behoudt zich het recht voor om elke bestelling te annuleren of te weigeren van een Klant met wie er een lopend geschil is in verband met de betaling van een vorige bestelling. Klanten kunnen de voortgang van hun bestelling volgen op de site. Annulering van de bestelling door de Klant nadat deze door de Verkoper is geaccepteerd, is alleen mogelijk als de verzending nog niet heeft plaatsgevonden, ongeacht de bepalingen met betrekking tot het al dan niet toepassen van het wettelijke herroepingsrecht.

ARTIKEL 4 – BETALINGSVOORWAARDEN

De Klant moet de volledige prijs betalen op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. De betalingsinformatie wordt gecodeerd uitgewisseld via het protocol dat is gedefinieerd door de erkende betalingsdienstaanbieder en dat wordt gebruikt voor banktransacties op de website www.gandoura.com. Betalingen door de Klant worden pas als definitief beschouwd wanneer de Verkoper de verschuldigde bedragen daadwerkelijk heeft geïnd. Als de Klant de prijs niet volledig betaalt onder de voornoemde voorwaarden, is de Verkoper niet verplicht om de door de Klant bestelde producten te leveren.

ARTIKEL 5 – VERZENDING

De door de Klant bestelde producten worden verzonden naar Metropolitan Frankrijk of naar het buitenland, volgens de door de vervoerders aangegeven levertijden. De geschatte levertijd is drie tot vijf dagen voor Mondial Relay en twee dagen voor Colissimo naar het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het bestellen op de site. Levering vindt plaats wanneer het fysieke bezit van of de controle over het Product wordt overgedragen aan de Klant. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden of het niet beschikbaar zijn van een of meer Producten, worden de bestelde Producten in één zending geleverd. De Verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde producten binnen de hierboven vermelde termijnen te leveren.

Als de bestelde Producten niet binnen eenentwintig dagen na de indicatieve leveringsdatum worden geleverd, en als dit niet te wijten is aan overmacht, kan de Klant of de vervoerder om ontbinding van het contract verzoeken kan de Klant om ontbinding van de verkoop verzoeken overeenkomstig de bepalingen van artikelen L 216-2, L 216-3 en L241-4 van de Franse Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen zullen worden terugbetaald binnen een maximumtermijn van veertien dagen vanaf de datum van beëindiging van het contract, zonder enige compensatie of inhouding.

De levering gebeurt door een onafhankelijke vervoerder op het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de Verkoper de Producten overhandigt aan de vervoerder, die deze zonder voorbehoud in ontvangst neemt. De Klant erkent dat de verantwoordelijkheid voor de levering bij de vervoerder ligt en dat er geen garantieclaims tegen de Verkoper kunnen worden ingediend als de vervoerde goederen niet worden geleverd.

De Klant moet de staat van de geleverde producten binnen 14 dagen na ontvangst controleren. Alle klachten moeten per e-mail worden verzonden, vergezeld van alle benodigde bewijsstukken (inclusief foto’s). Na het verstrijken van deze termijn en indien niet aan deze formaliteiten is voldaan, worden de Producten geacht conform en vrij van zichtbare gebreken te zijn en wordt geen enkele vordering door de Verkoper aanvaard.

ARTIKEL 6 – EIGENDOMSOVERDRACHT

De eigendomsoverdracht van de Producten van gandoura.com aan de Klant zal alleen effectief zijn na volledige betaling van de prijs door de laatste, ongeacht de datum van levering van de genoemde Producten.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

Volgens artikel L221-18 van de Franse consumentenwet “loopt de termijn voor overeenkomsten die voorzien in de regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, vanaf de ontvangst van het eerste goed”. Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar gandoura.contact@gmail.com, waarin ondubbelzinnig de wens tot herroeping wordt uitgedrukt, en ook door een brief per post te sturen naar de Verkoper op het post- of e-mailadres vermeld in ARTIKEL 1 van de AV. Retourzendingen moeten plaatsvinden in hun oorspronkelijke, volledige staat (verpakking, instructies, enz.), zodat ze als nieuw kunnen worden doorverkocht, en vergezeld gaan van de aankoopfactuur. Beschadigde, vuile of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de Klant. De omruiling (afhankelijk van beschikbaarheid) of terugbetaling zal plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst door de Verkoper van de Producten die door de Klant zijn geretourneerd onder de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel.

ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER – GARANTIES

De Producten aangeboden door Gandoura.com genieten de wettelijke garantie van conformiteit in het geval van defecte, beschadigde of niet-conforme Producten.
Gandoura.com biedt ook de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van materiaal-, ontwerp- of fabricagefouten die van invloed zijn op de geleverde producten en deze ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, in overeenstemming met artikel L217-4 van de Franse consumentenwet. Artikel L217-5 van de Franse consumentenwet bepaalt dat de goederen in overeenstemming zijn met de overeenkomst als ze geschikt zijn voor het gebruik dat normaal gesproken van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing: als ze overeenkomen met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de kwaliteiten bezitten die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; als ze de kwaliteiten bezitten die een koper terecht mag verwachten in het licht van publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering.Artikel L217-12 van de Franse consumentenwet bepaalt dat elke vordering als gevolg van een gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen.Bovendien bepaalt artikel 1641 van het Franse Burgerlijk Wetboek dat de verkoper aansprakelijk is voor alle verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dat gebruik zodanig belemmeren dat de koper het niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij of zij ervan op de hoogte was geweest. Tot slot bepaalt artikel 1648 lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek dat de koper binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek een vordering moet instellen wegens herverwijtbare gebreken: “Wanneer de koper tijdens de periode van de commerciële garantie die hem is verleend bij de aankoop of reparatie van een roerende zaak, de verkoper verzoekt om een reparatie die onder de garantie valt, wordt een eventuele periode van stilstand van ten minste zeven dagen opgeteld bij de nog lopende garantieperiode.Deze termijn loopt vanaf de datum van het verzoek om service van de koper of vanaf de datum waarop de betreffende goederen ter beschikking worden gesteld voor reparatie, als ze ter beschikking worden gesteld na het verzoek om service

Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant de Verkoper schriftelijk (e-mail of brief) op de hoogte brengen van de non-conformiteit van de Producten of van het bestaan van verborgen gebreken zodra deze worden ontdekt. De Verkoper zal de Producten of onderdelen onder garantie die als niet-conform of defect worden beschouwd, vergoeden, vervangen of laten repareren. Bovendien worden retourkosten vergoed op vertoon van ontvangstbewijzen. Restituties, vervangingen of reparaties van Producten die niet conform of defect blijken te zijn, worden zo snel mogelijk uitgevoerd en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de Verkoper de non-conformiteit of het verborgen gebrek heeft geconstateerd. Deze terugbetaling kan met name plaatsvinden via bankoverschrijving of Paypal. De Verkoper kan echter niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen: 1) niet-naleving van de wetgeving van het land waarin de producten worden geleverd, waarvoor de Klant verantwoordelijk is, 2) in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud van de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het Product, ongeval of overmacht. 3) De foto’s en afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper. De garantie van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van Producten die niet conform zijn of een defect vertonen.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS

Klanten worden geïnformeerd dat het verzamelen van hun persoonlijke gegevens essentieel is voor de verkoop van Producten door de Verkoper en de overdracht ervan aan derden met het doel de Producten te leveren. Deze persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld om het verkoopcontract uit te voeren.

9.1 Verzamelen van persoonsgegevens De persoonsgegevens die op de website www.mudaparis.fr worden verzameld, zijn de volgende: Producten bestellen: Bij het bestellen van Producten door de Klant: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht. Betaling: Bij betaling voor Producten die worden aangeboden op de site www.gandoura.com, registreert de site financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of creditcard van de Klant.

9.2 Ontvangers van persoonsgegevens Persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de Verkoper en zijn werknemers.
9.3 Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking De Verkoper is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming en, vanaf 25 mei 2018, Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Neem voor alle vragen contact op met het volgende e-mailadres: gandoura.contact@gmail.com
9.4 Beperkingen op de verwerking Tenzij de Klant er uitdrukkelijk mee instemt, worden zijn/haar persoonsgegevens niet gebruikt voor reclame- of marketingdoeleinden.
9.5 Bewaartermijn van gegevens De Verkoper bewaart de verzamelde informatie gedurende een periode van 5 jaar, met inbegrip van de verjaringstermijn voor de toepasselijke contractuele wettelijke aansprakelijkheid.
9.6 Beveiliging en vertrouwelijkheid De Verkoper implementeert organisatorische, technische, software- en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen wijziging, vernietiging of ongeoorloofde toegang. Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat de Verkoper de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.
9.7 Uitoefening van de rechten van klanten en gebruikers In overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben klanten en gebruikers van de website www.gandoura.com de volgende rechten:

a) Klanten kunnen hun gegevens bijwerken of verwijderen door een e-mail met hun verzoek te sturen naar gandoura.contact@gmail.com .

b) Zij kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het e-mailadres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.

c) Om hun recht op toegang uit te oefenen en informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, kunnen zij contact opnemen met de Gegevensverwerker op het adres vermeld in artikel 9.3.

d) Als de persoonlijke gegevens in het bezit van de Verkoper onjuist zijn, kan de Klant verzoeken om deze informatie bij te werken door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3 “Gegevensbeheerder”.

e) Zij kunnen ook verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming door te schrijven naar het adres vermeld in artikel 9.3.

f) Klanten kunnen verzoeken om de overdraagbaarheid van hun gegevens in het bezit van de Verkoper naar een andere dienstverlener.

g) Tot slot hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens door de Verkoper, mits dit niet in strijd is met het doel van de verwerking. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek per post of e-mail te sturen naar de Gegevensverwerker, wiens contactgegevens hierboven zijn vermeld.

De Gegevensverwerker is verplicht om binnen maximaal een maand te reageren. Weigeringen moeten worden gemotiveerd. Klanten worden geïnformeerd dat ze in geval van weigering een klacht kunnen indienen bij de CNIL (3 place de Fontenoy, 75007 PARIS) of de zaak kunnen voorleggen aan een gerechtelijke instantie.

De Klant kan worden uitgenodigd om in te stemmen met het ontvangen van informatieve en reclamemails van de Verkoper. Ze zullen altijd hun toestemming kunnen intrekken door contact op te nemen met de Verkoper (contactgegevens hierboven) of door de afmeldlink te volgen.

ARTIKEL 10 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

De volledige inhoud van de website www.gandoura.com is het exclusieve eigendom van de Verkoper en zijn partners en wordt daarom beschermd door Franse en internationale intellectuele eigendomswetten. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie van deze inhoud is ten strengste verboden en kan worden beschouwd als een daad van namaak, onderhevig aan gerechtelijke vervolging.

Gratis levering vanaf €100 in Frankrijk met Mondial Relay

Ruilen of retourneren mogelijk gedurende 14 dagen

100% veilige betaling